Voor parochies

Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Dit Reglement werd door de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen na overleg met de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) vastgesteld om schendingen van de Gedragscode Pastoraat binnen de Rooms-Katholieke Kerk aanhangig te kunnen maken. Met dit Reglement sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Reglement en Gedragscode

Antecedentenprotocol

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland geldt een antecedentenprotocol. Het vertrouwen in de integriteit van degenen die in kerkelijke functies werkzaam zijn, moet met alle mogelijke inzet worden bewaard. Daarom wordt voorafgaand aan een benoeming het functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig onderzocht.

Protocol vertrouwenspersonen